Paslaugos

1.GMP paslaugos, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ( toliau – PSDF ) biudžeto lėšų, priskiriama:

1.1. GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;

1.2. GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;

1.3. Stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo – skubios pagalbos skyrių paaiškėja , kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;

1.4. Pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;

1.5. Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo palaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir / ar gydyti;

1.6. Užsienyje sunkiai  susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ ar gydyti;

1.7. Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių  draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;

1.8. pacienčių  pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.

2.GMP paslaugos, kurių išlaidos apmokamos siunčiančiosios ASPĮ pagal  sutartį su GMP paslaugų teikėju:

2.1.pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;

2.2. pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės ( indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);

2.3. pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės ( indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ) ;

3.GMP paslaugos, kurių išlaidas apmoka pacientas savo lėšomis:

3.1. pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

3.2.GMP ekipažo budėjimai komerciniuose renginiuose.

3.3. Mokamų paslaugų kainynas:           

Eil.

Nr.

Paslaugų  pavadinimas Kaina litais Kaina eurais
1

Pacientų  pervežimas GMP automobiliu

1 km kaina

1,50 0,43
2 GMP brigados  budėjimas komerciniuose renginiuose 1 valandos kaina 59,16 17,13